Nexera

Manufacturer: Wybron
Name: Nexera
Light Type: Color Changer
Manufacturers Website: http://www.wybron.com/

Personality Files

Fixture Name Desk File Name Name On Desk Last Update DMX Disk Cache Details Report Bug

Nexera

Titan

Wybron_NeXera.D4

NeXera

20/12/2016

Yes

NoYes

Diamond 4

Nexera

Diamond II/III

WBNEXERA.D2

WB_Nexera

04/11/2003

3

No No

Nexera

Pearl/Azure/Sapphire

WBNEXERA.R20

Nexera

04/11/2003

4

Yes 2008-2

No

Spot + Dimmer 4 DMX Channels

WB_NeXera

Nexera

Sapphire 96

WBNEXERA.R96

WB_NeXera

04/11/2003

4

Yes 3

No

Spot + Dimmer 4 DMX Channels

Nexera

Visualiser

WBNEXERA.VIS

Nexera

05/06/2006

4

Yes

NoYes

Spot + Dimmer 4 DMX Channels

WB_NeXera