View Personality

Elation ELED Strip RGBW (Elation_ELED Strip RGBW.d4)

View Source

P C
4 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed100% 100% 0%
2ColourGreen100% 100% 0%
3ColourBlue100% 0% 90%
4ColourWhite100%
7 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourRed100% 100% 0%
2ColourGreen100% 100% 0%
3ColourBlue100% 0% 90%
4ColourWhite100%
5ColourColour MacrosOpen
6EffectsProgramsNo Program
7IntensityDimmer100%
8 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed 1100% 100% 0%
2ColourGreen 1100% 100% 0%
3ColourBlue 1100% 0% 90%
4ColourWhite 1100%
5ColourRed 2100% 100% 0%
6ColourGreen 2100% 100% 0%
7ColourBlue 2100% 0% 90%
8ColourWhite 2100%
11 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourRed 1100% 100% 0%
2ColourGreen 1100% 100% 0%
3ColourBlue 1100% 0% 90%
4ColourWhite 1100%
5ColourRed 2100% 100% 0%
6ColourGreen 2100% 100% 0%
7ColourBlue 2100% 0% 90%
8ColourWhite 2100%
9ColourColour MacrosOpen
10EffectsProgramsNo Program
11IntensityDimmer100%
16 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed 1100% 100% 0%
2ColourGreen 1100% 100% 0%
3ColourBlue 1100% 0% 90%
4ColourWhite 1100%
5ColourRed 2100% 100% 0%
6ColourGreen 2100% 100% 0%
7ColourBlue 2100% 0% 90%
8ColourWhite 2100%
9ColourRed 3100% 100% 0%
10ColourGreen 3100% 100% 0%
11ColourBlue 3100% 0% 90%
12ColourWhite 3100%
13ColourRed 4100% 100% 0%
14ColourGreen 4100% 100% 0%
15ColourBlue 4100% 0% 90%
16ColourWhite 4100%
19 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourRed 1100% 100% 0%
2ColourGreen 1100% 100% 0%
3ColourBlue 1100% 0% 90%
4ColourWhite 1100%
5ColourRed 2100% 100% 0%
6ColourGreen 2100% 100% 0%
7ColourBlue 2100% 0% 90%
8ColourWhite 2100%
9ColourRed 3100% 100% 0%
10ColourGreen 3100% 100% 0%
11ColourBlue 3100% 0% 90%
12ColourWhite 3100%
13ColourRed 4100% 100% 0%
14ColourGreen 4100% 100% 0%
15ColourBlue 4100% 0% 90%
16ColourWhite 4100%
17ColourColour MacrosOpen
18EffectsProgramsNo Program
19IntensityDimmer100%
Cell
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed100% 100% 0%
2ColourGreen100% 100% 0%
3ColourBlue100% 0% 90%
4ColourWhite100%