View Personality

GLG Pastello Mini Beam (GLG_Pastello Mini Beam.d4)

View Source

P M C
14 DMX, 16bit
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2ColourRed100% 100% 0%
3ColourGreen100% 100% 0%
4ColourBlue100% 0% 90%
5ColourWhite0%
6ColourColour Macro0%
7IntensityShutterOpen
8SpecialMacroNo Macro
9SpecialSpeed100%
10PanTiltPan High50%
11PanTiltPan Low50%
12PanTiltTilt High50%
13PanTiltTilt Low50%
14SpecialControlSafe