View Personality

Lanta Lighting Aurora 48W (Lanta Lighting_Aurora 48W.d4)

View Source

C
3 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourColour Macro0%
2ColourWhite0%
3IntensityDimmer100%
4 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourAmber100% 100% 0%
2ColourWW100% 100% 0%
3ColourCW100% 0% 90%
4ColourWhite0%
5 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2ColourAmber100% 100% 0%
3ColourWW100% 100% 0%
4ColourCW100% 0% 90%
5ColourWhite0%
8 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2ColourAmber100% 100% 0%
3ColourWW100% 100% 0%
4ColourCW100% 0% 90%
5ColourWhite0%
6IntensityShutter0%
7SpecialControlSafe
8SpecialSpeed100%