View Personality

Qmaxz QME700P V3 (Qmaxz_QME700P V3.d4)

View Source

M
23 DMX, 16bit
ChAttributeLocHLLL
1PanTiltPan High50%
2PanTiltPan Low50%
3PanTiltTilt High50%
4PanTiltTilt Low50%
5SpecialP/T Speed100%
6IntensityShutterClosed
7IntensityDimmer100%
8ColourColourOpen
9ColourCyan0% 0% 100%
10ColourMagenta0% 0% 100%
11ColourYellow0% 100% 20%
12ColourCTO100%
13GoboGobo 1Open
14GoboGobo 2Open
15GoboGobo 2 RotIndex 0%
16EffectsPrismOpen
17EffectsAnimation PosOpen
18EffectsAnimation RotIndex 0%
19BeamIrisIris 100%
20BeamZoom50%
21BeamFocus50%
22BeamFrost0%
23SpecialControlSafe
26 DMX, 16bit
ChAttributeLocHLLL
1PanTiltPan High50%
2PanTiltPan Low50%
3PanTiltTilt High50%
4PanTiltTilt Low50%
5SpecialP/T Speed100%
6IntensityShutterClosed
7IntensityDimmer High100%
8IntensityDimmer Low100%
9ColourColourOpen
10ColourCyan0% 0% 100%
11ColourMagenta0% 0% 100%
12ColourYellow0% 100% 20%
13ColourCTO100%
14GoboGobo 1Open
15GoboGobo 2Open
16GoboGobo 2 Rot HighIndex 0%
17GoboGobo 2 Rot LowIndex 0%
18EffectsPrismOpen
19EffectsAnimation PosOpen
20EffectsAnimation Rot HighIndex 0%
21EffectsAnimation Rot LowIndex 0%
22BeamIrisIris 100%
23BeamZoom50%
24BeamFocus50%
25BeamFrost0%
26SpecialControlSafe